Bierzmowanie

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym,odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

DOKUMENTY:

  • metryka chrztu
  • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
  • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej